Vaasan pyöräyhdistys VeloVa – Vasa cykelförening Velova

Etusivu » Säännöt/Regler

Säännöt/Regler

Mainokset

Säännöt

Rekisteröity ……

       Yhdistyksen nimi on Vaasan pyöräyhdistys ry VeloVa Vasa cykelförening rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa.

      Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palveluiden luomista erityisesti Vaasan seudulla. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • Antaa pyöräilijöiden etua koskevia kannanottoja ja julkilausumia,
 • Järjestää pyöräilyaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
 • Tarjota neuvontaa ja koulutusta pyöräilyyn liittyvissä kysymyksissä,
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
 • Järjestää pyöräretkiä ja –lenkkejä sekä pyöräilyaiheisia tapahtumia, kuten valistustilaisuuksia, esittelytilaisuuksia, teemaviikkoja ja iltamia sekä muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä käytetään toista näistä.

       Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi sekä suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän kannatusmaksun. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.

       Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

 

Kevätkokous on pidettävä vuosittain helmi-toukokuussa, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittassa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittassa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
 7. valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

       Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta

tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

 

Kevät- ja syyskokouksien kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla internetissä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille myös sähköisesti. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, myös kannattajajäsenillä, yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

       Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus.

 

Hallitukseen kuuluvat:

 • Kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
 • Neljästä kahdeksaan (4-8) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä

Yhdistys voi myöntää hallituksen jäsenelle eron hänen pyynnöstään.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt enintään vuodeksi kerrallaan ja asettaa tarpeelliset työryhmät.

Yhdistyksen hallitus kokontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

 

Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

 

       Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

 

       Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokouksta hallitukselle.

 

       Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa joiden väli on vähintään neljätoista (14) päivää. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautuu, sen varat on luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi.

 

Niiltä  osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

Mainokset
%d bloggers like this: